European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

11 september 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 548.768 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 359.318 −213
  2.1 Vorderingen op het IMF 85.816 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.502 −213
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.528 −2.020
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.011 −1.802
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.011 −1.802
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.596.711 98
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.666 98
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.595.045 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.739 534
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.589.304 21.379
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.388.232 22.065
  7.2 Overige effecten 201.072 −686
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.804 0
9 Overige activa 284.429 −2.221
Totaal activa 6.474.612 15.754
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.385.665 1.204
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.123.225 8.140
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.623.143 1.228
  2.2 Depositofaciliteit 500.081 6.911
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.160 −3.443
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 747.097 9.341
  5.1 Overheid 690.435 11.188
  5.2 Overige verplichtingen 56.663 −1.847
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 209.430 −474
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.682 10
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.215 8
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.215 8
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.110 0
10 Overige passiva 281.165 970
11 Herwaarderingsrekeningen 542.941 0
12 Kapitaal en reserves 108.922 0
Totaal passiva 6.474.612 15.754
Annexes
15 September 2020