Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

11.09.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 548 768 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 359 318 −213
  2.1 SVF debitoru parādi 85 816 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 502 −213
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 528 −2 020
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 011 −1 802
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 011 −1 802
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 596 711 98
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 666 98
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 595 045 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 739 534
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 589 304 21 379
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 388 232 22 065
  7.2 Pārējie vērtspapīri 201 072 −686
8 Valdības parāds euro 22 804 0
9 Pārējie aktīvi 284 429 −2 221
Kopā aktīvi 6 474 612 15 754
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 385 665 1 204
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 123 225 8 140
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 623 143 1 228
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 500 081 6 911
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 160 −3 443
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 747 097 9 341
  5.1 Saistības pret valdību 690 435 11 188
  5.2 Pārējās saistības 56 663 −1 847
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 209 430 −474
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 682 10
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 215 8
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 215 8
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 110 0
10 Pārējās saistības 281 165 970
11 Pārvērtēšanas konti 542 941 0
12 Kapitāls un rezerves 108 922 0
Kopā pasīvi 6 474 612 15 754
Annexes
15 September 2020