Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

11.09.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 548 768 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 359 318 −213
  2.1 SVF debitoru parādi 85 816 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 502 −213
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 528 −2 020
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 011 −1 802
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 011 −1 802
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 596 711 98
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 666 98
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 595 045 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 739 534
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 589 304 21 379
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 388 232 22 065
  7.2 Pārējie vērtspapīri 201 072 −686
8 Valdības parāds euro 22 804 0
9 Pārējie aktīvi 284 429 −2 221
Kopā aktīvi 6 474 612 15 754
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 385 665 1 204
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 123 225 8 140
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 623 143 1 228
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 500 081 6 911
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 160 −3 443
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 747 097 9 341
  5.1 Saistības pret valdību 690 435 11 188
  5.2 Pārējās saistības 56 663 −1 847
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 209 430 −474
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 682 10
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 215 8
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 215 8
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 110 0
10 Pārējās saistības 281 165 970
11 Pārvērtēšanas konti 542 941 0
12 Kapitāls un rezerves 108 922 0
Kopā pasīvi 6 474 612 15 754
15 September 2020
Commentary