Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

11 Σεπτεμβρίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 548.768 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 359.318 −213
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 85.816 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 273.502 −213
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.528 −2.020
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.011 −1.802
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.011 −1.802
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.596.711 98
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.666 98
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.595.045 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.739 534
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.589.304 21.379
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.388.232 22.065
  7.2 Λοιποί τίτλοι 201.072 −686
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.804 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 284.429 −2.221
Σύνολο ενεργητικού 6.474.612 15.754
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.385.665 1.204
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.123.225 8.140
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.623.143 1.228
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 500.081 6.911
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.160 −3.443
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 747.097 9.341
  5.1 Γενική κυβέρνηση 690.435 11.188
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 56.663 −1.847
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 209.430 −474
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.682 10
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.215 8
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 7.215 8
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.110 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 281.165 970
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 542.941 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.922 0
Σύνολο παθητικού 6.474.612 15.754
Annexes
15 September 2020