Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

11 септември 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 548 768 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 359 318 −213
  2.1 Вземания от МВФ 85 816 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 502 −213
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 528 −2 020
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 011 −1 802
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 011 −1 802
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 596 711 98
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 666 98
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 595 045 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 739 534
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 589 304 21 379
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 388 232 22 065
  7.2 Други ценни книжа 201 072 −686
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 804 0
9 Други активи 284 429 −2 221
Общо активи 6 474 612 15 754
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 385 665 1 204
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 123 225 8 140
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 623 143 1 228
  2.2 Депозитно улеснение 500 081 6 911
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 160 −3 443
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 747 097 9 341
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 690 435 11 188
  5.2 Други задължения 56 663 −1 847
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 209 430 −474
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 682 10
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 215 8
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 215 8
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 110 0
10 Други задължения 281 165 970
11 Сметки за преоценка 542 941 0
12 Капитал и резерви 108 922 0
Общо пасиви 6 474 612 15 754
Annexes
15 September 2020