Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

04.09.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 548 767 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 359 531 907
  2.1 SVF debitoru parādi 85 816 −7
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 715 914
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27 548 −275
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 813 2 274
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 813 2 274
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 596 613 723
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 568 −65
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 595 045 794
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −5
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 205 3 247
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 567 925 13 616
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 366 167 14 936
  7.2 Pārējie vērtspapīri 201 759 −1 320
8 Valdības parāds euro 22 804 0
9 Pārējie aktīvi 286 650 −1 872
Kopā aktīvi 6 458 857 18 621
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 384 460 1 395
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 115 085 89 494
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 621 915 72 560
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 493 170 16 934
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 9 603 3 507
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 737 757 −84 492
  5.1 Saistības pret valdību 679 247 −84 489
  5.2 Pārējās saistības 58 510 −3
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 209 904 5 722
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 672 257
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 207 −185
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 207 −185
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 110 0
10 Pārējās saistības 280 195 2 964
11 Pārvērtēšanas konti 542 941 0
12 Kapitāls un rezerves 108 922 −42
Kopā pasīvi 6 458 857 18 621
8 September 2020
Commentary