Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 09 04
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 548 767 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 359 531 907
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 816 −7
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 715 914
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 548 −275
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 813 2 274
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 813 2 274
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 596 613 723
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 568 −65
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 595 045 794
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −5
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 205 3 247
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 567 925 13 616
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 366 167 14 936
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 201 759 −1 320
8 Valdžios skola eurais 22 804 0
9 Kitas turtas 286 650 −1 872
Visas turtas 6 458 857 18 621
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 384 460 1 395
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 115 085 89 494
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 621 915 72 560
  2.2 Indėlių galimybė 493 170 16 934
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 603 3 507
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 737 757 −84 492
  5.1 Valdžiai 679 247 −84 489
  5.2 Kiti įsipareigojimai 58 510 −3
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 209 904 5 722
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 672 257
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 207 −185
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 207 −185
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 110 0
10 Kiti įsipareigojimai 280 195 2 964
11 Perkainojimo sąskaitos 542 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 922 −42
Visi įsipareigojimai 6 458 857 18 621
8 September 2020
Commentary