Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

4 септември 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 548 767 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 359 531 907
  2.1 Вземания от МВФ 85 816 −7
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 715 914
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 548 −275
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 813 2 274
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 813 2 274
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 596 613 723
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 568 −65
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 595 045 794
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −5
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 205 3 247
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 567 925 13 616
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 366 167 14 936
  7.2 Други ценни книжа 201 759 −1 320
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 804 0
9 Други активи 286 650 −1 872
Общо активи 6 458 857 18 621
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 384 460 1 395
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 115 085 89 494
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 621 915 72 560
  2.2 Депозитно улеснение 493 170 16 934
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 603 3 507
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 737 757 −84 492
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 679 247 −84 489
  5.2 Други задължения 58 510 −3
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 209 904 5 722
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 672 257
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 207 −185
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 207 −185
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 110 0
10 Други задължения 280 195 2 964
11 Сметки за преоценка 542 941 0
12 Капитал и резерви 108 922 −42
Общо пасиви 6 458 857 18 621
8 September 2020
Commentary