Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

24 juli 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 548.739 −19
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 357.130 848
  2.1 Fordringar på IMF 84.343 55
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 272.787 793
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.912 −2.521
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.928 −367
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.928 −367
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.590.573 106
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.125 99
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.589.439 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 10 7
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.652 4.595
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.462.835 27.638
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.259.653 27.183
  7.2 Övriga värdepapper 203.182 456
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.799 0
9 Övriga tillgångar 285.851 −1.465
Summa tillgångar 6.351.419 28.815
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.374.647 1.899
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.928.619 12.500
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.638.787 175.054
  2.2 Inlåningsfacilitet 289.814 −162.572
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 18 18
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.773 −163
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 816.028 23.460
  5.1 Offentliga sektorn 750.917 26.220
  5.2 Övriga skulder 65.111 −2.761
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 227.236 −9.761
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.634 −410
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.872 375
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.872 375
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.110 0
10 Övriga skulder 275.554 915
11 Värderegleringskonton 542.941 0
12 Kapital och reserver 109.005 0
Summa skulder 6.351.419 28.815
Annexes
28 July 2020