Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

24. júla 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 548 739 −19
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 357 130 848
  2.1 Pohľadávky voči MMF 84 343 55
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 272 787 793
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 912 −2 521
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 928 −367
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 928 −367
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 590 573 106
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 125 99
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 589 439 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 10 7
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 652 4 595
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 462 835 27 638
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 259 653 27 183
  7.2 Ostatné cenné papiere 203 182 456
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 799 0
9 Ostatné aktíva 285 851 −1 465
Aktíva spolu 6 351 419 28 815
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 374 647 1 899
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 928 619 12 500
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 2 638 787 175 054
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 289 814 −162 572
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 18 18
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 773 −163
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 816 028 23 460
  5.1 Verejná správa 750 917 26 220
  5.2 Ostatné záväzky 65 111 −2 761
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 227 236 −9 761
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 634 −410
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 872 375
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 872 375
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 110 0
10 Ostatné záväzky 275 554 915
11 Účty precenenia 542 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 005 0
Pasíva spolu 6 351 419 28 815
Annexes
28 July 2020