Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

24 lipca 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 548.739 −19
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 357.130 848
  2.1 Należności od MFW 84.343 55
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 272.787 793
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.912 −2.521
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.928 −367
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.928 −367
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.590.573 106
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.125 99
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.589.439 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 10 7
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.652 4.595
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.462.835 27.638
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.259.653 27.183
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 203.182 456
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.799 0
9 Pozostałe aktywa 285.851 −1.465
Aktywa razem 6.351.419 28.815
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.374.647 1.899
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.928.619 12.500
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.638.787 175.054
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 289.814 −162.572
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 18
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.773 −163
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 816.028 23.460
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 750.917 26.220
  5.2 Pozostałe zobowiązania 65.111 −2.761
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 227.236 −9.761
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.634 −410
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.872 375
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.872 375
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.110 0
10 Pozostałe pasywa 275.554 915
11 Różnice z wyceny 542.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.005 0
Pasywa razem 6.351.419 28.815
Annexes
28 July 2020