Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

24 juli 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 548.739 −19
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 357.130 848
  2.1 Vorderingen op het IMF 84.343 55
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 272.787 793
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.912 −2.521
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.928 −367
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.928 −367
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.590.573 106
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.125 99
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.589.439 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 10 7
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 37.652 4.595
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.462.835 27.638
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.259.653 27.183
  7.2 Overige effecten 203.182 456
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.799 0
9 Overige activa 285.851 −1.465
Totaal activa 6.351.419 28.815
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.374.647 1.899
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.928.619 12.500
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.638.787 175.054
  2.2 Depositofaciliteit 289.814 −162.572
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 18 18
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.773 −163
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 816.028 23.460
  5.1 Overheid 750.917 26.220
  5.2 Overige verplichtingen 65.111 −2.761
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 227.236 −9.761
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.634 −410
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.872 375
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.872 375
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.110 0
10 Overige passiva 275.554 915
11 Herwaarderingsrekeningen 542.941 0
12 Kapitaal en reserves 109.005 0
Totaal passiva 6.351.419 28.815
Annexes
28 July 2020