Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

24.07.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 548 739 −19
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 357 130 848
  2.1 SVF debitoru parādi 84 343 55
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 272 787 793
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 912 −2 521
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 928 −367
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 928 −367
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 590 573 106
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 125 99
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 589 439 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 10 7
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 652 4 595
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 462 835 27 638
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 259 653 27 183
  7.2 Pārējie vērtspapīri 203 182 456
8 Valdības parāds euro 22 799 0
9 Pārējie aktīvi 285 851 −1 465
Kopā aktīvi 6 351 419 28 815
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 374 647 1 899
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 928 619 12 500
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 638 787 175 054
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 289 814 −162 572
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 18 18
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 773 −163
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 816 028 23 460
  5.1 Saistības pret valdību 750 917 26 220
  5.2 Pārējās saistības 65 111 −2 761
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 227 236 −9 761
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 634 −410
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 872 375
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 872 375
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 110 0
10 Pārējās saistības 275 554 915
11 Pārvērtēšanas konti 542 941 0
12 Kapitāls un rezerves 109 005 0
Kopā pasīvi 6 351 419 28 815
Annexes
28 July 2020