Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

24 Ιουλίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 548.739 −19
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 357.130 848
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 84.343 55
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 272.787 793
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 32.912 −2.521
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.928 −367
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.928 −367
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.590.573 106
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.125 99
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.589.439 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 10 7
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.652 4.595
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.462.835 27.638
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.259.653 27.183
  7.2 Λοιποί τίτλοι 203.182 456
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.799 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 285.851 −1.465
Σύνολο ενεργητικού 6.351.419 28.815
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.374.647 1.899
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.928.619 12.500
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.638.787 175.054
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 289.814 −162.572
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 18 18
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.773 −163
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 816.028 23.460
  5.1 Γενική κυβέρνηση 750.917 26.220
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 65.111 −2.761
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 227.236 −9.761
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.634 −410
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.872 375
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 7.872 375
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.110 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 275.554 915
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 542.941 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.005 0
Σύνολο παθητικού 6.351.419 28.815
Annexes
28 July 2020