Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

24 юли 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 548 739 −19
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 357 130 848
  2.1 Вземания от МВФ 84 343 55
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 272 787 793
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 912 −2 521
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 928 −367
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 928 −367
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 590 573 106
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 125 99
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 589 439 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 10 7
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 37 652 4 595
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 462 835 27 638
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 259 653 27 183
  7.2 Други ценни книжа 203 182 456
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 799 0
9 Други активи 285 851 −1 465
Общо активи 6 351 419 28 815
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 374 647 1 899
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 928 619 12 500
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 638 787 175 054
  2.2 Депозитно улеснение 289 814 −162 572
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 18
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 773 −163
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 816 028 23 460
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 750 917 26 220
  5.2 Други задължения 65 111 −2 761
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 227 236 −9 761
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 634 −410
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 872 375
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 872 375
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 110 0
10 Други задължения 275 554 915
11 Сметки за преоценка 542 941 0
12 Капитал и резерви 109 005 0
Общо пасиви 6 351 419 28 815
Annexes
28 July 2020