Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

26. júna 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 509 811 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 361 047 −231
  2.1 Pohľadávky voči MMF 85 068 16
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 275 979 −247
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 50 664 −13 127
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 344 752
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 344 752
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 590 116 563 864
  5.1 Hlavné refinančné operácie 670 199
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 589 439 563 658
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 7 7
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 341 4 448
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 365 143 39 269
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 162 462 39 260
  7.2 Ostatné cenné papiere 202 680 9
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 322 0
9 Ostatné aktíva 283 355 4 790
Aktíva spolu 6 236 143 599 765
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 363 162 2 497
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 830 220 576 871
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 2 531 023 545 321
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 299 197 31 550
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 854 691
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 828 263 29 048
  5.1 Verejná správa 699 318 30 455
  5.2 Ostatné záväzky 128 945 −1 407
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 238 078 −12 962
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 392 −394
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 137 36
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 137 36
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 945 0
10 Ostatné záväzky 278 935 3 782
11 Účty precenenia 507 111 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 047 197
Pasíva spolu 6 236 143 599 765
30 June 2020
Commentary