Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

26 juni 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 509.811 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 361.047 −231
  2.1 Vorderingen op het IMF 85.068 16
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 275.979 −247
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 50.664 −13.127
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.344 752
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.344 752
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.590.116 563.864
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 670 199
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.589.439 563.658
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 7 7
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 39.341 4.448
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.365.143 39.269
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.162.462 39.260
  7.2 Overige effecten 202.680 9
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.322 0
9 Overige activa 283.355 4.790
Totaal activa 6.236.143 599.765
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.363.162 2.497
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.830.220 576.871
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.531.023 545.321
  2.2 Depositofaciliteit 299.197 31.550
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.854 691
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 828.263 29.048
  5.1 Overheid 699.318 30.455
  5.2 Overige verplichtingen 128.945 −1.407
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 238.078 −12.962
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.392 −394
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.137 36
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.137 36
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.945 0
10 Overige passiva 278.935 3.782
11 Herwaarderingsrekeningen 507.111 0
12 Kapitaal en reserves 109.047 197
Totaal passiva 6.236.143 599.765
30 June 2020
Commentary