Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

26.06.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 509 811 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 361 047 −231
  2.1 SVF debitoru parādi 85 068 16
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 275 979 −247
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 50 664 −13 127
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 344 752
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 344 752
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 590 116 563 864
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 670 199
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 589 439 563 658
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 7 7
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 39 341 4 448
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 365 143 39 269
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 162 462 39 260
  7.2 Pārējie vērtspapīri 202 680 9
8 Valdības parāds euro 23 322 0
9 Pārējie aktīvi 283 355 4 790
Kopā aktīvi 6 236 143 599 765
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 363 162 2 497
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 830 220 576 871
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 531 023 545 321
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 299 197 31 550
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 7 854 691
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 828 263 29 048
  5.1 Saistības pret valdību 699 318 30 455
  5.2 Pārējās saistības 128 945 −1 407
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 238 078 −12 962
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 392 −394
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 137 36
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 137 36
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 945 0
10 Pārējās saistības 278 935 3 782
11 Pārvērtēšanas konti 507 111 0
12 Kapitāls un rezerves 109 047 197
Kopā pasīvi 6 236 143 599 765
30 June 2020
Commentary