Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

26. června 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 509 811 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 361 047 −231
  2.1 Pohledávky za MMF 85 068 16
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 275 979 −247
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 50 664 −13 127
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 344 752
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 344 752
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 590 116 563 864
  5.1 Hlavní refinanční operace 670 199
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 589 439 563 658
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 7 7
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 39 341 4 448
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 365 143 39 269
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 162 462 39 260
  7.2 Ostatní cenné papíry 202 680 9
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 322 0
9 Ostatní aktiva 283 355 4 790
Aktiva celkem 6 236 143 599 765
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 363 162 2 497
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 830 220 576 871
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 531 023 545 321
  2.2 Vkladová facilita 299 197 31 550
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 854 691
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 828 263 29 048
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 699 318 30 455
  5.2 Ostatní závazky 128 945 −1 407
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 238 078 −12 962
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 392 −394
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 137 36
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 8 137 36
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 945 0
10 Ostatní závazky 278 935 3 782
11 Účty přecenění 507 111 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 047 197
Pasiva celkem 6 236 143 599 765
30 June 2020
Commentary