Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

12 юни 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 509 809 −32
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 362 153 −333
  2.1 Вземания от МВФ 85 039 489
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 277 114 −822
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 86 130 −67 125
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 129 −1 450
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 129 −1 450
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 026 247 13 840
  5.1 Основни операции по рефинансиране 439 50
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 025 781 13 772
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 27 18
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 30 691 −5 420
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 297 933 35 838
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 094 934 36 099
  7.2 Други ценни книжа 202 999 −262
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 322 0
9 Други активи 280 859 −459
Общо активи 5 630 275 −25 140
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 359 173 2 341
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 327 064 3 824
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 080 512 119 323
  2.2 Депозитно улеснение 246 535 −115 511
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 12
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 312 −3 234
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 701 385 48 373
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 569 654 45 326
  5.2 Други задължения 131 730 3 046
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 269 995 −76 184
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 677 −466
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 536 1 030
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 536 1 030
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 945 0
10 Други задължения 273 228 −822
11 Сметки за преоценка 507 111 0
12 Капитал и резерви 108 850 0
Общо пасиви 5 630 275 −25 140
16 June 2020
Commentary