Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

10 januari 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 470.744 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 344.183 −3.158
  2.1 Fordringar på IMF 80.527 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 263.656 −3.158
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.468 −1.982
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.714 −382
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.714 −382
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 617.314 −342
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.104 −364
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 616.176 −12
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 35 34
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 25.104 2.624
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.850.712 3.990
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.636.985 5.099
  7.2 Övriga värdepapper 213.726 −1.108
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.380 0
9 Övriga tillgångar 288.153 −9.015
Summa tillgångar 4.655.772 −8.265
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.279.991 −9.144
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.907.557 40.310
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.664.985 26.667
  2.2 Inlåningsfacilitet 242.572 13.643
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.018 −521
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 318.865 6.332
  5.1 Offentliga sektorn 187.991 7.109
  5.2 Övriga skulder 130.874 −777
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 222.804 −42.981
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.323 326
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.396 18
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.396 18
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.371 0
10 Övriga skulder 274.540 −2.667
11 Värderegleringskonton 466.634 −6
12 Kapital och reserver 107.275 67
Summa skulder 4.655.772 −8.265