Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

10. januar 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.744 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 344.183 −3.158
  2.1 Terjatve do MDS 80.527 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 263.656 −3.158
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.468 −1.982
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.714 −382
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.714 −382
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 617.314 −342
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.104 −364
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 616.176 −12
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 35 34
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 25.104 2.624
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.850.712 3.990
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.636.985 5.099
  7.2 Drugi vrednostni papirji 213.726 −1.108
8 Javni dolg v eurih 23.380 0
9 Druga sredstva 288.153 −9.015
Skupaj sredstva 4.655.772 −8.265
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.279.991 −9.144
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.907.557 40.310
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.664.985 26.667
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 242.572 13.643
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 5.018 −521
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 318.865 6.332
  5.1 Sektor država 187.991 7.109
  5.2 Druge obveznosti 130.874 −777
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 222.804 −42.981
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.323 326
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.396 18
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.396 18
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 274.540 −2.667
11 Računi prevrednotenja 466.634 −6
12 Kapital in rezerve 107.275 67
Skupaj obveznosti 4.655.772 −8.265