Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

10. januára 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 470 744 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 344 183 −3 158
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 527 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 263 656 −3 158
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 468 −1 982
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 714 −382
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 714 −382
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 617 314 −342
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 104 −364
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 616 176 −12
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 35 34
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 104 2 624
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 850 712 3 990
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 636 985 5 099
  7.2 Ostatné cenné papiere 213 726 −1 108
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 380 0
9 Ostatné aktíva 288 153 −9 015
Aktíva spolu 4 655 772 −8 265
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 279 991 −9 144
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 907 557 40 310
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 664 985 26 667
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 242 572 13 643
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 018 −521
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 318 865 6 332
  5.1 Verejná správa 187 991 7 109
  5.2 Ostatné záväzky 130 874 −777
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 222 804 −42 981
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 323 326
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 396 18
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 396 18
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 371 0
10 Ostatné záväzky 274 540 −2 667
11 Účty precenenia 466 634 −6
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 275 67
Pasíva spolu 4 655 772 −8 265