Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

10 stycznia 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 470.744 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 344.183 −3.158
  2.1 Należności od MFW 80.527 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 263.656 −3.158
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.468 −1.982
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.714 −382
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.714 −382
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 617.314 −342
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.104 −364
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 616.176 −12
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 35 34
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.104 2.624
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.850.712 3.990
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.636.985 5.099
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 213.726 −1.108
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.380 0
9 Pozostałe aktywa 288.153 −9.015
Aktywa razem 4.655.772 −8.265
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.279.991 −9.144
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.907.557 40.310
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.664.985 26.667
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 242.572 13.643
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.018 −521
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 318.865 6.332
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 187.991 7.109
  5.2 Pozostałe zobowiązania 130.874 −777
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 222.804 −42.981
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.323 326
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.396 18
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.396 18
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.371 0
10 Pozostałe pasywa 274.540 −2.667
11 Różnice z wyceny 466.634 −6
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.275 67
Pasywa razem 4.655.772 −8.265