Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

10 januari 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 470.744 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 344.183 −3.158
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.527 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 263.656 −3.158
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.468 −1.982
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.714 −382
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.714 −382
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 617.314 −342
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.104 −364
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 616.176 −12
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 35 34
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 25.104 2.624
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.850.712 3.990
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.636.985 5.099
  7.2 Overige effecten 213.726 −1.108
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.380 0
9 Overige activa 288.153 −9.015
Totaal activa 4.655.772 −8.265
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.279.991 −9.144
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.907.557 40.310
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.664.985 26.667
  2.2 Depositofaciliteit 242.572 13.643
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.018 −521
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 318.865 6.332
  5.1 Overheid 187.991 7.109
  5.2 Overige verplichtingen 130.874 −777
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 222.804 −42.981
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.323 326
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.396 18
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.396 18
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.371 0
10 Overige passiva 274.540 −2.667
11 Herwaarderingsrekeningen 466.634 −6
12 Kapitaal en reserves 107.275 67
Totaal passiva 4.655.772 −8.265