Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

10.01.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 470 744 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 344 183 −3 158
  2.1 SVF debitoru parādi 80 527 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 263 656 −3 158
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 468 −1 982
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 714 −382
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 714 −382
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 617 314 −342
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 104 −364
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 616 176 −12
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 35 34
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 25 104 2 624
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 850 712 3 990
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 636 985 5 099
  7.2 Pārējie vērtspapīri 213 726 −1 108
8 Valdības parāds euro 23 380 0
9 Pārējie aktīvi 288 153 −9 015
Kopā aktīvi 4 655 772 −8 265
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 279 991 −9 144
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 907 557 40 310
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 664 985 26 667
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 242 572 13 643
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 5 018 −521
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 318 865 6 332
  5.1 Saistības pret valdību 187 991 7 109
  5.2 Pārējās saistības 130 874 −777
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 222 804 −42 981
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 323 326
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 396 18
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 396 18
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 371 0
10 Pārējās saistības 274 540 −2 667
11 Pārvērtēšanas konti 466 634 −6
12 Kapitāls un rezerves 107 275 67
Kopā pasīvi 4 655 772 −8 265