Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

10. januar 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 470.744 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 344.183 −3.158
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.527 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 263.656 −3.158
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.468 −1.982
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.714 −382
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.714 −382
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 617.314 −342
  5.1 Primære markedsoperationer 1.104 −364
  5.2 Langfristede markedsoperationer 616.176 −12
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 35 34
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 25.104 2.624
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.850.712 3.990
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.636.985 5.099
  7.2 Andre værdipapirer 213.726 −1.108
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.380 0
9 Andre aktiver 288.153 −9.015
Aktiver i alt 4.655.772 −8.265
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.279.991 −9.144
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.907.557 40.310
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.664.985 26.667
  2.2 Indlånsfacilitet 242.572 13.643
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.018 −521
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 318.865 6.332
  5.1 Offentlig forvaltning og service 187.991 7.109
  5.2 Andre forpligtelser 130.874 −777
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 222.804 −42.981
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.323 326
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.396 18
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.396 18
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.371 0
10 Andre forpligtelser 274.540 −2.667
11 Revalueringskonti 466.634 −6
12 Kapital og reserver 107.275 67
Passiver i alt 4.655.772 −8.265