Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

10. ledna 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 470 744 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 344 183 −3 158
  2.1 Pohledávky za MMF 80 527 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 263 656 −3 158
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 468 −1 982
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 714 −382
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 714 −382
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 617 314 −342
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 104 −364
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 616 176 −12
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 35 34
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 25 104 2 624
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 850 712 3 990
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 636 985 5 099
  7.2 Ostatní cenné papíry 213 726 −1 108
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 380 0
9 Ostatní aktiva 288 153 −9 015
Aktiva celkem 4 655 772 −8 265
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 279 991 −9 144
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 907 557 40 310
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 664 985 26 667
  2.2 Vkladová facilita 242 572 13 643
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 018 −521
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 318 865 6 332
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 187 991 7 109
  5.2 Ostatní závazky 130 874 −777
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 222 804 −42 981
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 323 326
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 396 18
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 7 396 18
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 371 0
10 Ostatní závazky 274 540 −2 667
11 Účty přecenění 466 634 −6
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 275 67
Pasiva celkem 4 655 772 −8 265