Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

10 януари 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 470 744 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 344 183 −3 158
  2.1 Вземания от МВФ 80 527 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 263 656 −3 158
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 468 −1 982
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 714 −382
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 714 −382
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 617 314 −342
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 104 −364
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 616 176 −12
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 35 34
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 25 104 2 624
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 850 712 3 990
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 636 985 5 099
  7.2 Други ценни книжа 213 726 −1 108
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 380 0
9 Други активи 288 153 −9 015
Общо активи 4 655 772 −8 265
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 279 991 −9 144
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 907 557 40 310
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 664 985 26 667
  2.2 Депозитно улеснение 242 572 13 643
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 5 018 −521
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 318 865 6 332
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 187 991 7 109
  5.2 Други задължения 130 874 −777
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 222 804 −42 981
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 323 326
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 396 18
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 396 18
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 371 0
10 Други задължения 274 540 −2 667
11 Сметки за преоценка 466 634 −6
12 Капитал и резерви 107 275 67
Общо пасиви 4 655 772 −8 265