European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

27 december 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 474.067 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 358.647 1.273
  2.1 Vorderingen op het IMF 81.645 −2
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 277.002 1.275
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.019 −869
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.998 −2.104
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.998 −2.104
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 624.147 5.194
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.904 5.420
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 616.188 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 55 −225
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 26.335 −2.114
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.854.276 57
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.639.190 −211
  7.2 Overige effecten 215.086 268
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.432 0
9 Overige activa 292.077 7.968
Totaal activa 4.691.998 9.407
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.293.926 6.530
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.850.572 −26.400
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.623.108 −6.666
  2.2 Depositofaciliteit 227.464 −19.735
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 10.389 4.190
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 324.757 −5.363
  5.1 Overheid 195.245 −6.023
  5.2 Overige verplichtingen 129.513 661
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 274.398 30.006
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.014 −43
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.903 −397
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.903 −397
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.147 0
10 Overige passiva 277.419 884
11 Herwaarderingsrekeningen 478.272 0
12 Kapitaal en reserves 107.201 0
Totaal passiva 4.691.998 9.407