Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

1 november 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 474.066 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 356.284 552
  2.1 Fordringar på IMF 82.357 −3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.926 555
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.257 −894
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.440 −570
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.440 −570
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 665.812 940
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.236 1.166
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 663.559 −198
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 18 −28
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.856 1.924
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.817.090 −3.282
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.601.954 −2.726
  7.2 Övriga värdepapper 215.136 −556
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.434 0
9 Övriga tillgångar 270.018 −3.288
Summa tillgångar 4.676.258 −4.617
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.258.624 5.351
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.900.384 54.208
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.662.497 268.859
  2.2 Inlåningsfacilitet 237.887 −214.652
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.410 293
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 372.205 −60.785
  5.1 Offentliga sektorn 224.363 −70.411
  5.2 Övriga skulder 147.842 9.627
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 206.927 −1.971
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.693 247
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.887 −727
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 8.887 −727
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.147 0
10 Övriga skulder 271.508 −1.232
11 Värderegleringskonton 478.272 0
12 Kapital och reserver 107.200 0
Summa skulder 4.676.258 −4.617