Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

1. november 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 474.066 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 356.284 552
  2.1 Terjatve do MDS 82.357 −3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.926 555
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.257 −894
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.440 −570
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.440 −570
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 665.812 940
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.236 1.166
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 663.559 −198
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 18 −28
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.856 1.924
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.817.090 −3.282
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.601.954 −2.726
  7.2 Drugi vrednostni papirji 215.136 −556
8 Javni dolg v eurih 23.434 0
9 Druga sredstva 270.018 −3.288
Skupaj sredstva 4.676.258 −4.617
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.258.624 5.351
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.900.384 54.208
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.662.497 268.859
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 237.887 −214.652
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 5.410 293
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 372.205 −60.785
  5.1 Sektor država 224.363 −70.411
  5.2 Druge obveznosti 147.842 9.627
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 206.927 −1.971
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.693 247
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.887 −727
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.887 −727
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.147 0
10 Druge obveznosti 271.508 −1.232
11 Računi prevrednotenja 478.272 0
12 Kapital in rezerve 107.200 0
Skupaj obveznosti 4.676.258 −4.617