Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

1. novembra 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 474 066 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 356 284 552
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 357 −3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 926 555
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 257 −894
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 440 −570
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 440 −570
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 665 812 940
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 236 1 166
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 663 559 −198
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 18 −28
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 856 1 924
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 817 090 −3 282
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 601 954 −2 726
  7.2 Ostatné cenné papiere 215 136 −556
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 434 0
9 Ostatné aktíva 270 018 −3 288
Aktíva spolu 4 676 258 −4 617
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 258 624 5 351
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 900 384 54 208
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 662 497 268 859
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 237 887 −214 652
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 410 293
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 372 205 −60 785
  5.1 Verejná správa 224 363 −70 411
  5.2 Ostatné záväzky 147 842 9 627
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 206 927 −1 971
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 693 247
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 887 −727
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 887 −727
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 58 147 0
10 Ostatné záväzky 271 508 −1 232
11 Účty precenenia 478 272 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 200 0
Pasíva spolu 4 676 258 −4 617