Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

1 listopada 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 474.066 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 356.284 552
  2.1 Należności od MFW 82.357 −3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.926 555
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.257 −894
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.440 −570
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.440 −570
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 665.812 940
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.236 1.166
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 663.559 −198
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 18 −28
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.856 1.924
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.817.090 −3.282
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.601.954 −2.726
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 215.136 −556
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.434 0
9 Pozostałe aktywa 270.018 −3.288
Aktywa razem 4.676.258 −4.617
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.258.624 5.351
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.900.384 54.208
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.662.497 268.859
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 237.887 −214.652
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.410 293
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 372.205 −60.785
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 224.363 −70.411
  5.2 Pozostałe zobowiązania 147.842 9.627
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 206.927 −1.971
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.693 247
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.887 −727
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.887 −727
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.147 0
10 Pozostałe pasywa 271.508 −1.232
11 Różnice z wyceny 478.272 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.200 0
Pasywa razem 4.676.258 −4.617