Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

1 november 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 474.066 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 356.284 552
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.357 −3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.926 555
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.257 −894
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.440 −570
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.440 −570
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 665.812 940
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.236 1.166
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 663.559 −198
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 18 −28
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 33.856 1.924
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.817.090 −3.282
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.601.954 −2.726
  7.2 Overige effecten 215.136 −556
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.434 0
9 Overige activa 270.018 −3.288
Totaal activa 4.676.258 −4.617
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.258.624 5.351
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.900.384 54.208
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.662.497 268.859
  2.2 Depositofaciliteit 237.887 −214.652
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.410 293
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 372.205 −60.785
  5.1 Overheid 224.363 −70.411
  5.2 Overige verplichtingen 147.842 9.627
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 206.927 −1.971
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.693 247
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.887 −727
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.887 −727
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.147 0
10 Overige passiva 271.508 −1.232
11 Herwaarderingsrekeningen 478.272 0
12 Kapitaal en reserves 107.200 0
Totaal passiva 4.676.258 −4.617