Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

01.11.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 474 066 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 356 284 552
  2.1 SVF debitoru parādi 82 357 −3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 926 555
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 257 −894
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 440 −570
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 440 −570
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 665 812 940
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 236 1 166
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 663 559 −198
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 18 −28
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 856 1 924
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 817 090 −3 282
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 601 954 −2 726
  7.2 Pārējie vērtspapīri 215 136 −556
8 Valdības parāds euro 23 434 0
9 Pārējie aktīvi 270 018 −3 288
Kopā aktīvi 4 676 258 −4 617
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 258 624 5 351
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 900 384 54 208
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 662 497 268 859
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 237 887 −214 652
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 5 410 293
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 372 205 −60 785
  5.1 Saistības pret valdību 224 363 −70 411
  5.2 Pārējās saistības 147 842 9 627
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 206 927 −1 971
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 693 247
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 887 −727
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 887 −727
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 147 0
10 Pārējās saistības 271 508 −1 232
11 Pārvērtēšanas konti 478 272 0
12 Kapitāls un rezerves 107 200 0
Kopā pasīvi 4 676 258 −4 617