Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 11 01
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 474 066 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 356 284 552
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 357 −3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 926 555
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 257 −894
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 440 −570
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 440 −570
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 665 812 940
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 236 1 166
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 663 559 −198
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 18 −28
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 856 1 924
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 817 090 −3 282
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 601 954 −2 726
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 215 136 −556
8 Valdžios skola eurais 23 434 0
9 Kitas turtas 270 018 −3 288
Visas turtas 4 676 258 −4 617
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 258 624 5 351
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 900 384 54 208
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 662 497 268 859
  2.2 Indėlių galimybė 237 887 −214 652
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 410 293
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 372 205 −60 785
  5.1 Valdžiai 224 363 −70 411
  5.2 Kiti įsipareigojimai 147 842 9 627
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 206 927 −1 971
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 693 247
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 887 −727
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 887 −727
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 147 0
10 Kiti įsipareigojimai 271 508 −1 232
11 Perkainojimo sąskaitos 478 272 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 200 0
Visi įsipareigojimai 4 676 258 −4 617