Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

1. november 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 474.066 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 356.284 552
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.357 −3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.926 555
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.257 −894
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.440 −570
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.440 −570
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 665.812 940
  5.1 Primære markedsoperationer 2.236 1.166
  5.2 Langfristede markedsoperationer 663.559 −198
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 18 −28
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.856 1.924
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.817.090 −3.282
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.601.954 −2.726
  7.2 Andre værdipapirer 215.136 −556
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.434 0
9 Andre aktiver 270.018 −3.288
Aktiver i alt 4.676.258 −4.617
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.258.624 5.351
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.900.384 54.208
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.662.497 268.859
  2.2 Indlånsfacilitet 237.887 −214.652
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.410 293
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 372.205 −60.785
  5.1 Offentlig forvaltning og service 224.363 −70.411
  5.2 Andre forpligtelser 147.842 9.627
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 206.927 −1.971
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.693 247
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 8.887 −727
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.887 −727
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.147 0
10 Andre forpligtelser 271.508 −1.232
11 Revalueringskonti 478.272 0
12 Kapital og reserver 107.200 0
Passiver i alt 4.676.258 −4.617