Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

1. listopadu 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 474 066 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 356 284 552
  2.1 Pohledávky za MMF 82 357 −3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 926 555
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 257 −894
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 440 −570
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 440 −570
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 665 812 940
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 236 1 166
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 663 559 −198
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 18 −28
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 856 1 924
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 817 090 −3 282
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 601 954 −2 726
  7.2 Ostatní cenné papíry 215 136 −556
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 434 0
9 Ostatní aktiva 270 018 −3 288
Aktiva celkem 4 676 258 −4 617
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 258 624 5 351
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 900 384 54 208
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 662 497 268 859
  2.2 Vkladová facilita 237 887 −214 652
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 410 293
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 372 205 −60 785
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 224 363 −70 411
  5.2 Ostatní závazky 147 842 9 627
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 206 927 −1 971
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 693 247
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 887 −727
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 8 887 −727
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 147 0
10 Ostatní závazky 271 508 −1 232
11 Účty přecenění 478 272 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 200 0
Pasiva celkem 4 676 258 −4 617