Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

1 ноември 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 474 066 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 356 284 552
  2.1 Вземания от МВФ 82 357 −3
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 926 555
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 257 −894
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 440 −570
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 440 −570
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 665 812 940
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 236 1 166
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 663 559 −198
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 18 −28
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 33 856 1 924
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 817 090 −3 282
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 601 954 −2 726
  7.2 Други ценни книжа 215 136 −556
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 434 0
9 Други активи 270 018 −3 288
Общо активи 4 676 258 −4 617
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 258 624 5 351
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 900 384 54 208
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 662 497 268 859
  2.2 Депозитно улеснение 237 887 −214 652
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 5 410 293
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 372 205 −60 785
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 224 363 −70 411
  5.2 Други задължения 147 842 9 627
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 206 927 −1 971
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 693 247
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 887 −727
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 887 −727
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 147 0
10 Други задължения 271 508 −1 232
11 Сметки за преоценка 478 272 0
12 Капитал и резерви 107 200 0
Общо пасиви 4 676 258 −4 617