European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

18 oktober 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 474.063 −11
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 357.230 −1.696
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.364 −7
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 274.866 −1.689
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.466 84
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.549 376
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 17.549 376
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 665.711 −341
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.882 −407
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 663.757 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 72 66
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 30.759 778
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.827.298 −3.353
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.606.529 −3.389
  7.2 Overige effecten 220.768 36
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.434 0
9 Overige activa 272.606 −982
Totaal activa 4.687.115 −5.145
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.254.246 −424
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.832.492 −19.414
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.393.789 723
  2.2 Depositofaciliteit 438.704 −20.137
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.537 309
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 447.488 27.082
  5.1 Overheid 307.999 27.394
  5.2 Overige verplichtingen 139.489 −312
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 217.432 −10.311
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.582 −872
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.655 −505
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.655 −505
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.147 0
10 Overige passiva 269.064 −1.011
11 Herwaarderingsrekeningen 478.272 0
12 Kapitaal en reserves 107.201 0
Totaal passiva 4.687.115 −5.145