Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

5 juli 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 431.848 3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 339.029 −1.334
  2.1 Fordringar på IMF 79.552 −57
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 259.477 −1.277
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.045 658
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.557 −457
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.557 −457
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 697.708 −1.359
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.071 −1.356
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 692.637 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −4
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 41.991 −5.577
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.843.573 −5.530
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.615.580 −4.708
  7.2 Övriga värdepapper 227.993 −822
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.393 0
9 Övriga tillgångar 258.320 −1.554
Summa tillgångar 4.677.463 −15.151
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.243.070 3.747
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.935.414 44.005
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.350.410 38.407
  2.2 Inlåningsfacilitet 584.984 5.598
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 20 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.478 −1.472
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 388.124 −22.090
  5.1 Offentliga sektorn 257.333 −20.715
  5.2 Övriga skulder 130.792 −1.375
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 241.269 −36.153
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.769 359
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.206 −195
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.206 −195
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.798 0
10 Övriga skulder 259.406 −3.352
11 Värderegleringskonton 425.728 0
12 Kapital och reserver 107.201 0
Summa skulder 4.677.463 −15.151