Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

5. julij 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 431.848 3
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 339.029 −1.334
  2.1 Terjatve do MDS 79.552 −57
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 259.477 −1.277
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 21.045 658
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 20.557 −457
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.557 −457
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 697.708 −1.359
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.071 −1.356
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 692.637 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −4
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 41.991 −5.577
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.843.573 −5.530
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.615.580 −4.708
  7.2 Drugi vrednostni papirji 227.993 −822
8 Javni dolg v eurih 23.393 0
9 Druga sredstva 258.320 −1.554
Skupaj sredstva 4.677.463 −15.151
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.243.070 3.747
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.935.414 44.005
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.350.410 38.407
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 584.984 5.598
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 20 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 4.478 −1.472
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 388.124 −22.090
  5.1 Sektor država 257.333 −20.715
  5.2 Druge obveznosti 130.792 −1.375
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 241.269 −36.153
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.769 359
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.206 −195
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.206 −195
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.798 0
10 Druge obveznosti 259.406 −3.352
11 Računi prevrednotenja 425.728 0
12 Kapital in rezerve 107.201 0
Skupaj obveznosti 4.677.463 −15.151