Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

5. júla 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 431 848 3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 339 029 −1 334
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 552 −57
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 259 477 −1 277
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 045 658
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 557 −457
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 557 −457
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 697 708 −1 359
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 071 −1 356
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 692 637 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −4
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 41 991 −5 577
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 843 573 −5 530
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 615 580 −4 708
  7.2 Ostatné cenné papiere 227 993 −822
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 393 0
9 Ostatné aktíva 258 320 −1 554
Aktíva spolu 4 677 463 −15 151
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 243 070 3 747
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 935 414 44 005
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 350 410 38 407
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 584 984 5 598
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 20 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 478 −1 472
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 388 124 −22 090
  5.1 Verejná správa 257 333 −20 715
  5.2 Ostatné záväzky 130 792 −1 375
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 241 269 −36 153
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 769 359
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 206 −195
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 206 −195
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 798 0
10 Ostatné záväzky 259 406 −3 352
11 Účty precenenia 425 728 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 201 0
Pasíva spolu 4 677 463 −15 151