Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

5 lipca 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 431.848 3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 339.029 −1.334
  2.1 Należności od MFW 79.552 −57
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 259.477 −1.277
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 21.045 658
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.557 −457
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.557 −457
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 697.708 −1.359
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.071 −1.356
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 692.637 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −4
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 41.991 −5.577
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.843.573 −5.530
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.615.580 −4.708
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 227.993 −822
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.393 0
9 Pozostałe aktywa 258.320 −1.554
Aktywa razem 4.677.463 −15.151
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.243.070 3.747
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.935.414 44.005
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.350.410 38.407
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 584.984 5.598
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 20 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.478 −1.472
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 388.124 −22.090
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 257.333 −20.715
  5.2 Pozostałe zobowiązania 130.792 −1.375
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 241.269 −36.153
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.769 359
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.206 −195
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.206 −195
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.798 0
10 Pozostałe pasywa 259.406 −3.352
11 Różnice z wyceny 425.728 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.201 0
Pasywa razem 4.677.463 −15.151