Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

5 juli 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 431.848 3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 339.029 −1.334
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.552 −57
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 259.477 −1.277
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.045 658
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.557 −457
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 20.557 −457
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 697.708 −1.359
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.071 −1.356
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 692.637 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −4
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 41.991 −5.577
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.843.573 −5.530
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.615.580 −4.708
  7.2 Overige effecten 227.993 −822
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.393 0
9 Overige activa 258.320 −1.554
Totaal activa 4.677.463 −15.151
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.243.070 3.747
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.935.414 44.005
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.350.410 38.407
  2.2 Depositofaciliteit 584.984 5.598
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 20 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.478 −1.472
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 388.124 −22.090
  5.1 Overheid 257.333 −20.715
  5.2 Overige verplichtingen 130.792 −1.375
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 241.269 −36.153
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.769 359
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.206 −195
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.206 −195
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.798 0
10 Overige passiva 259.406 −3.352
11 Herwaarderingsrekeningen 425.728 0
12 Kapitaal en reserves 107.201 0
Totaal passiva 4.677.463 −15.151