Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

05.07.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 431 848 3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 339 029 −1 334
  2.1 SVF debitoru parādi 79 552 −57
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 259 477 −1 277
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21 045 658
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 557 −457
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 557 −457
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 697 708 −1 359
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 071 −1 356
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 692 637 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −4
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 41 991 −5 577
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 843 573 −5 530
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 615 580 −4 708
  7.2 Pārējie vērtspapīri 227 993 −822
8 Valdības parāds euro 23 393 0
9 Pārējie aktīvi 258 320 −1 554
Kopā aktīvi 4 677 463 −15 151
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 243 070 3 747
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 935 414 44 005
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 350 410 38 407
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 584 984 5 598
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 20 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 4 478 −1 472
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 388 124 −22 090
  5.1 Saistības pret valdību 257 333 −20 715
  5.2 Pārējās saistības 130 792 −1 375
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 241 269 −36 153
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 769 359
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 206 −195
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 206 −195
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 798 0
10 Pārējās saistības 259 406 −3 352
11 Pārvērtēšanas konti 425 728 0
12 Kapitāls un rezerves 107 201 0
Kopā pasīvi 4 677 463 −15 151