Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 07 05
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 431 848 3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 339 029 −1 334
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 552 −57
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 259 477 −1 277
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 045 658
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 557 −457
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 557 −457
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 697 708 −1 359
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 071 −1 356
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 692 637 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −4
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 41 991 −5 577
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 843 573 −5 530
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 615 580 −4 708
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 227 993 −822
8 Valdžios skola eurais 23 393 0
9 Kitas turtas 258 320 −1 554
Visas turtas 4 677 463 −15 151
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 243 070 3 747
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 935 414 44 005
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 350 410 38 407
  2.2 Indėlių galimybė 584 984 5 598
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 20 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 478 −1 472
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 388 124 −22 090
  5.1 Valdžiai 257 333 −20 715
  5.2 Kiti įsipareigojimai 130 792 −1 375
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 241 269 −36 153
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 769 359
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 206 −195
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 206 −195
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 798 0
10 Kiti įsipareigojimai 259 406 −3 352
11 Perkainojimo sąskaitos 425 728 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 201 0
Visi įsipareigojimai 4 677 463 −15 151