Eurosystemets konsoliderede balance

5. juli 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 431.848 3
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 339.029 −1.334
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.552 −57
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 259.477 −1.277
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 21.045 658
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.557 −457
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.557 −457
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 697.708 −1.359
  5.1 Primære markedsoperationer 5.071 −1.356
  5.2 Langfristede markedsoperationer 692.637 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −4
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 41.991 −5.577
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.843.573 −5.530
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.615.580 −4.708
  7.2 Andre værdipapirer 227.993 −822
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.393 0
9 Andre aktiver 258.320 −1.554
Aktiver i alt 4.677.463 −15.151
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.243.070 3.747
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.935.414 44.005
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.350.410 38.407
  2.2 Indlånsfacilitet 584.984 5.598
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 20 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.478 −1.472
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 388.124 −22.090
  5.1 Offentlig forvaltning og service 257.333 −20.715
  5.2 Andre forpligtelser 130.792 −1.375
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 241.269 −36.153
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.769 359
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.206 −195
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.206 −195
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.798 0
10 Andre forpligtelser 259.406 −3.352
11 Revalueringskonti 425.728 0
12 Kapital og reserver 107.201 0
Passiver i alt 4.677.463 −15.151