Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

5. července 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 431 848 3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 339 029 −1 334
  2.1 Pohledávky za MMF 79 552 −57
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 259 477 −1 277
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 045 658
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 557 −457
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 557 −457
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 697 708 −1 359
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 071 −1 356
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 692 637 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −4
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 41 991 −5 577
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 843 573 −5 530
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 615 580 −4 708
  7.2 Ostatní cenné papíry 227 993 −822
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 393 0
9 Ostatní aktiva 258 320 −1 554
Aktiva celkem 4 677 463 −15 151
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 243 070 3 747
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 935 414 44 005
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 350 410 38 407
  2.2 Vkladová facilita 584 984 5 598
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 20 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 478 −1 472
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 388 124 −22 090
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 257 333 −20 715
  5.2 Ostatní závazky 130 792 −1 375
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 241 269 −36 153
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 769 359
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 206 −195
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 206 −195
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 798 0
10 Ostatní závazky 259 406 −3 352
11 Účty přecenění 425 728 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 201 0
Pasiva celkem 4 677 463 −15 151