Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

5 юли 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 431 848 3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 339 029 −1 334
  2.1 Вземания от МВФ 79 552 −57
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 259 477 −1 277
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 21 045 658
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 557 −457
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 557 −457
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 697 708 −1 359
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 071 −1 356
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 692 637 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −4
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 41 991 −5 577
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 843 573 −5 530
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 615 580 −4 708
  7.2 Други ценни книжа 227 993 −822
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 393 0
9 Други активи 258 320 −1 554
Общо активи 4 677 463 −15 151
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 243 070 3 747
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 935 414 44 005
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 350 410 38 407
  2.2 Депозитно улеснение 584 984 5 598
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 20 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 4 478 −1 472
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 388 124 −22 090
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 257 333 −20 715
  5.2 Други задължения 130 792 −1 375
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 241 269 −36 153
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 769 359
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 206 −195
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 206 −195
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 798 0
10 Други задължения 259 406 −3 352
11 Сметки за преоценка 425 728 0
12 Капитал и резерви 107 201 0
Общо пасиви 4 677 463 −15 151